UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECI

Prosty i szybki proces zawarcia umowy
Ochrona na całym świecie
Ochrona 24/7
Wyczynowe uprawianie sportu (do 18 r. życia)

 • Śmierć na wskutek NW*
 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW*
  Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji.
 • Koszty leczenia - następstwa NW*
  Koszty leczenia – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z leczeniem prowadzonym na zlecenie i pod kontrolą lekarza, mającym na celu uzyskanie przez Ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów;
 • Koszty rehabilitacji - wskutek NW*
  Koszty rehabilitacji – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rehabilitacją stanowiącą integralną część leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, prowadzoną na zlecenie i pod kontrolą lekarza, mającą na celu uzyskanie przez ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów;
 • Koszty obduowy stomatologicznej wskutek NW*
  Koszty odbudowy stomatologicznej – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż 6 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku, w związku z odbudową stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, stanowiącą integralną część leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, prowadzoną na zlecenie i pod kontrolą lekarza
 • Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • Pobyt w szpitalu wskutek NW* (do 180 dni)
  Pobyt w szpitalu – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, trwający nieprzerwanie co najmniej 3 dni, służący przywróceniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego. Jako pierwszy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu liczony jest dzień rejestracji, a jako ostatni - dzień wypisu ze szpitala. Jeżeli w czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nastąpił zgon Ubezpieczonego, okres pobytu w szpitalu liczony jest do daty zgonu Ubezpieczonego;
 • Czasowa niezdolność do nauki wskutek NW*
  Czasowa niezdolność do nauki – powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, czasowa niezdolność Ubezpieczonego do uczęszczania na zajęcia dydaktyczne przez osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i kontynuują naukę w trybie dziennym.Przez czasową niezdolność do nauki rozumie się czasową niezdolność do uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych. Zwolnienie tylko z zajęć wychowania fizycznego nie oznacza niezdolności do nauki w rozumieniu niniejszych OWU;
 • Wstrząśnienie mózgu - wskutek NW*
  Wstrząśnienie mózgu - powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku zespół objawów klinicznych, wystepujących po urazie głowy, charakteryzujący się utratą przytomności z niepamięcią wsteczną, po którym następuje wyzdrowienie bez ubytków neurologicznych
 • Koszty operacji plastycznych - następstwa NW*
  Koszty operacji plastycznych – koszty poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku, w związku z poddaniem się operacji plastycznej, stanowiącej integralną część leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, zleconej przez lekarza w celu usunięcia oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała Ubezpieczonego;
 • Uciążliwe leczenie - wskutek NW*
  Uciążliwe leczenie – leczenie Ubezpieczonego, niezbędne w związku z zaistnieniem nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego Ubezpieczony był hospitalizowany nieprzerwanie przynajmniej 5 dni. Jako pierwszy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu liczony jest dzień rejestracji, a jako ostatni - dzień wypisu ze szpitala;
 • Zakup przedmiotów ortopedycznych
  Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – rodzaje przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszych OWU;

Minimalny

34/ rocznie
34/ rocznie
 • 15.000 zł
 • 5.000 zł
 • 10.000 zł
 • 2.000 zł
 • 2.000 zł
 • 1.500 zł
  (do 200zł/ząb)
 • 10.000 zł
 • 4.000 zł
  (40 zł/dzień do 14 dni,
  20 zł/ dzień powyżej 14 dni)
 • 500 zł
 • 2.000 zł
 • 500 zł
 • 3.000 zł

Optymalny

59/ rocznie
59/ rocznie
 • 25.000 zł
 • 5.000 zł
 • 20.000 zł
 • 2.500 zł
 • 2.500 zł
 • 1.500 zł
  (do 200zł/ząb)
 • 10.000 zł
 • 4.500 zł
  (45 zł/dzień do 14 dni,
  22,5 zł/ dzień powyżej 14 dni)
 • 500 zł
 • 2.500 zł
 • 750 zł
 • 6.000 zł

Maksymalny

87/ rocznie
87/ rocznie
 • 35.000 zł
 • 15.000 zł
 • 30.000 zł
 • 5.000 zł
 • 5.000 zł
 • 1.500 zł
  (do 200zł/ząb)
 • 10.000 zł
 • 6.000 zł
  (60 zł/dzień do 14 dni,
  30 zł/ dzień powyżej 14 dni)
 • 500 zł
 • 5.000 zł
 • 1.000 zł
 • 9.000 zł

Prestiż

169/ rocznie
169/ rocznie
 • 50.000 zł
 • 25.000 zł
 • 50.000 zł
 • 10.000 zł
 • 10.000 zł
 • 1.500 zł
  (do 200zł/ząb)
 • 20.000 zł
 • 10.000 zł
  (100 zł/dzień do 14 dni,
  50 zł/ dzień powyżej 14 dni)
 • 3.000 zł
 • 750 zł
 • 10.000 zł
 • 1.000 zł
 • 10.000 zł
1Dlaczego warto ubezpieczyć dziecko?
Dzieci to dzieci. Odkrywają świat, uczą się na błędach i zaskakują kreatywnością. Trenując są jeszcze bardziej narażone na kontuzję. Nawet gdybyśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie cały czas ich kontrolować. Na szczęście nawet na nieprzewidziane zdarzenia można się przygotować. Nie uchronimy Twojego dziecka przed wypadkiem, ale jeśli się wydarzy, dzięki ubezpieczeniu, towarzystwo wspomoże Cię w jego powrocie do zdrowia. Niezależnie od tego, gdzie zdarzy się kontuzja czy wypadek: szkoła, trening, obóz sportowy, ferie czy wakacje w Polsce lub zagranicą (należy pamiętać jednak, że ubezpieczenie nie obejmuje swoim zakresem kosztów leczenia i rehabilitacji poza granicami RP - do tego służą ubezpieczenia turystyczne), będziesz pewny, że Twoje dziecko ma zapewnioną ochronę w każdym miejscu i w każdej chwili 24/7. Bez względu czy Twoja pociecha trenuje w szkolnym zespole, z kolegami na podwórku czy należy do klubu sportowego będzie stale objęta ochroną.
2Nieszczęśliwy wypadek
Nieszczęśliwy wypadekprzypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się udaru mózgu lub zawału serca, nawet występujących nagle, jak również pogryzienia przez zwierzęta. Jeżeli zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony przez Ubezpieczającego o zawał serca lub udar mózgu jak również pogryzienie przez zwierzęta i rozszerzenie zostanie potwierdzone na dokumencie ubezpieczenia, przyjmuje się, że zdarzenia te stanowią nieszczęśliwy wypadek
3Trwały uszczerbek na zdrowiu
Trwały uszczerbek na zdrowiupowstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku trwałe, tj. nierokujące poprawy, uszkodzenie danego organu, narządu albo układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu albo układu albo upośledzeniu jego funkcji. Trwały uszczerbek na zdrowiu obejmuje tylko i wyłącznie przypadki umieszczone w Tabeli uszczerbków na zdrowiu (w tym porażenie, zesztywnienie, złamanie kości, niedowład)

- świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku, wypłacane jest na podstawie Tabeli uszczerbków na zdrowiu

- ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, powstałego nie później niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku

- świadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku, wypłacane jest w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, obowiązującej w dacie nieszczęśliwego wypadku, za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
4Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
Koszty leczenianiezbędne z medycznego punktu widzenia koszty, poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku, w związku z leczeniem prowadzonym na zlecenie i pod kontrolą lekarza, mającym na celu uzyskanie przez Ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów;

Za koszty leczenia uważa się:
– wizyty u lekarzy specjalistów
– pobyt w szpitalu (z wyłączeniem świadczeń ponadstandardowych)
– badania lekarskie
– zabiegi (z wyłączeniem zabiegów rehabilitacyjnych)
– operację (z wyłączeniem operacji plastycznych)
– nabycie niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza
– transport Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala, ambulatorium lub lekarza
o ile koszty te zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego


Koszty rehabilitacjiniezbędne z medycznego punktu widzenia koszty poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku, w związku z rehabilitacją stanowiącą integralną część leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, prowadzoną na zlecenie i pod kontrolą lekarza, mającą na celu uzyskanie przez Ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów;

Niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty rehabilitacji w postaci kosztów konsultacji lekarzy rehabilitantów lub zabiegów rehabilitacyjnych poniesionych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku i o ile nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego.
5Pobyt w szpitalu
Pobyt w szpitalu pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, trwający nieprzerwanie co najmniej 3 dni, służący przywróceniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego. Jako pierwszy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu liczony jest dzień rejestracji, a jako ostatni - dzień wypisu ze szpitala. Jeżeli w czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nastąpił zgon Ubezpieczonego, okres pobytu w szpitalu liczony jest do daty zgonu Ubezpieczonego

Najważniejsze informację:
a) Ubezpieczenie obejmuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, który to pobyt rozpoczął swój bieg w okresie udzielania mu ochrony ubezpieczeniowej
b) Generali wypłaci świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień tego pobytu w szpitalu
c) wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie wysokości sumy ubezpieczenia na to zdarzenie ubezpieczeniowe, obowiązującej w dacie nieszczęśliwego wypadku.
d) łączna liczba dni pobytów w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, za które Generali wypłaci świadczenie wynosi 180 dni
6Czasowa niezdolność do nauki
Czasowa niezdolność do nauki powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, czasowa niezdolność Ubezpieczonego do uczęszczania na zajęcia dydaktyczne przez osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i kontynuują naukę w trybie dziennym. Przez czasową niezdolność do nauki rozumie się czasową niezdolność do uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych. Zwolnienie tylko z zajęć wychowania fizycznego nie oznacza niezdolności do nauki w rozumieniu niniejszych OWU

Czasowa niezdolności do nauki Ubezpieczonego powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku: a) ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku w postaci czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej lub nauki, która rozpoczęła swój bieg w okresie udzielania mu ochrony ubezpieczeniowej
b) z tytułu czasowej niezdolności do pracy zarobkowej lub nauki przysługuje świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności do pracy zarobkowej lub nauki, obowiązującej w dacie nieszczęśliwego wypadku, począwszy od:
– 1-go dnia niezdolności do pracy lub nauki w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu,
– 15-go dnia niezdolności do pracy lub nauki – w pozostałych przypadkach,
przez maksymalny okres 90 dni od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku;