UBEZPIECZENIA DLA ZAWODOWYCH SPORTOWCÓW

Będąc zawodowym sportowcem nie ma nic cenniejszego niż Twoje zdrowie! Twoje ciało to narzędzie Twojej pracy, co automatycznie przekłada się na to, żeby być najlepszym musisz o nie dbać. Każdy sportowiec polega na swoich umiejętnościach, wielogodzinnych treningach czy swojej niezawodności. Niestety, najczęściej to właśnie nasz organizm bywa zawodny. Kontuzja czy uraz mogą całkowicie uniemożliwić dalsze treningi czy start w zawodach, na które przygotowywaliśmy się długi czas. Szczególnie w dyscyplinach indywidualnych często forma przygotowywana jest na konkretną imprezę - co jeśli kontuzja uniemożliwi nam start w planowanym terminie? W jaki sposób może wpłynąć na naszą dalszą karierę czy nasze życie oraz osób najbliższych? Zabezpieczenie przed następstwem kontuzji to jeden z kluczowych elementów zarządzania ryzykiem w życiu zawodowego sportowca. Może przytrafiła Ci się już sytuacja, gdzie przez kontuzję i długą rehabilitację utraciłeś część swojego wynagrodzenia? Lekarz wskazał Ci odległy termin operacji refundowanej przez NFZ? Co jeśli nie jesteś gotowy na jednorazowy bezzwrotny wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, który pozwoliłby Ci szybko i profesjonalnie wrócić do sportu? Zrezygnujesz ze swoich marzeń i ambicji? Chyba nie ma nic gorszego…
Wiemy, że każdy z was ma inne potrzeby ubezpieczeniowe, występuje na innym poziomie rozgrywkowym, zarabia inne pieniądze i ma inaczej sformułowany kontrakt. Jedni z was mają zapewnione koszty leczenia po stronie klubu, niektórzy mają zapisy o tym, że ich zarobki nie spadają wraz z okresem niezdolności i właśnie dlatego przygotowaliśmy dwie formy współpracy:

Pierwsza to gotowe pakiety, które w naszej opinii mogą spełnić potrzeby sportowców występujących na niższych poziomach rozgrywkowych z kilku powodów - przystępna składka, rozsądne sumy ubezpieczenia i co ważne ubezpieczenie utraty dochodu przez ponad 100 dni ciągłej kontuzji (więcej w opisie utrata dochodu poniżej).

Druga to forma indywidualnej współpracy gdzie dobieramy poszczególne zakresy i sumy do potrzeb danego zawodnika. Co ważne w tej formie współpracy możemy ubezpieczyć koszty leczenia na sumę 20 tys. złotych czy utratę Twojego wynagrodzenia na okres nawet 11 miesięcy. Możemy rozszerzyć Twoją ochronę o następstwa chorób układu mięśniowo-szkieletowego czy w końcu wynegocjować dla Ciebie indywidualne warunki, których nie otrzymasz w innym miejscu.


PAKIETY UBEZPIECZEŃ NNW


 • DYSCYPLINY SPORTU
 • ____
 • lekkoatletyka
 • koszykówka, kolarstwo
 • piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, futbol amerykański, sporty walki, rugdy, sporty hippiczne, narciarstwo

 • PODSTAWOWY
 • ____
 • 913 zł/rocznie
 • 1218 zł/rocznie
 • 1827zł/rocznie
 • ____
 • Śmierć: 5.000 zł
 • Trwały uszczerbek: 50.000 zł
 • Koszty leczenia: 10.000 zł
 • Koszty rehabilitacji: 5.000 zł
 • Czasowa niezdolność: 5.000 zł (50zł/dzień)
 • Trwała niezdolność: 20.000 zł
 • Zakup przedmiotów ortopedycznych: 5.000 zł
 • ____

 • PODSTAWOWY
 • ____
 • 1277zł/rocznie
 • 1702 zł/rocznie
 • 2550 zł/rocznie
 • ____
 • Śmierć: 5.000 zł
 • Trwały uszczerbek: 70.000 zł
 • Koszty leczenia: 10.000 zł
 • Koszty rehabilitacji: 10.000 zł
 • Czasowa niezdolność: 10.000 zł (100zł/dzień)
 • Trwała niezdolność: 20.000 zł
 • Zakup przedmiotów ortopedycznych: 5.000 zł
 • ____

 • PODSTAWOWY
 • ____
 • 2106 zł/rocznie
 • 2810 zł/rocznie
 • 4200 zł/rocznie
 • ____
 • Śmierć: 5.000 zł
 • Trwały uszczerbek: 100.000 zł
 • Koszty leczenia: 10.000 zł
 • Koszty rehabilitacji: 10.000 zł
 • Czasowa niezdolność: 10.000 zł (100zł/dzień)
 • Trwała niezdolność: 20.000 zł
 • Zakup przedmiotów ortopedycznych: 5.000 zł
 • ____

Imię i Nazwisko*

Adres e-mail*

Numer telefonu*

Trwały uszczerbek*

Koszty leczenia*

Koszty rehabilitacji*

Utrata dochodu (świadczenie dzienne)*

Informacje dodatkowe:

WYRAŹ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH*
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Safesport Paulina Tymicka ul. Jutrzenki 14/4, 20-538 Lublin. Dane będą przetwarzane w celu określenia preferencji lub wymagań i potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych oraz w celu przedstawienia oferty. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.


 
Trwały uszczerbek na zdrowiu
PZU
Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego, spowodowane wypadkiem ubezpieczeniowym.

Jeżeli w następstwie:
1) nieszczęśliwego wypadku;
2) obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła;
3) zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, nieszczęśliwego wypadku powstałego wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka, nieszczęśliwego wypadku powstałego wskutek aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego które wystąpiły na terytorium państwa znajdującego się w rejonie świata zagrożonym aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, stanem wojennym lub stanem wyjątkowym, o ile umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa tego wypadku ubezpieczeniowego; ubezpieczony dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, PZU SA – z zastrzeżeniem ust. 2 – wypłaca świadczenie w zależności od określonego w umowie ubezpieczenia sposobu wyliczania wysokości tego świadczenia, tj.:
a) wariant I – w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, maksymalnie jednak do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia albo
b) wariant II – w wysokości iloczynu sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalonej w umowie ubezpieczenia, stopnia (w procentach) trwa- łego uszczerbku na zdrowiu oraz wskaźnika progresji określonego w Tabeli nr 8 (str.11 OWU).

GENERALI
Trwały uszczerbek na zdrowiu – powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku trwałe, tj. nierokujące poprawy, uszkodzenie danego organu, narządu albo układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu albo układu albo upośledzeniu jego funkcji. Trwały uszczerbek na zdrowiu obejmuje tylko i wyłącznie przypadki umieszczone w Tabeli uszczerbków na zdrowiu (w tym porażenie, zesztywnienie, złamanie kości, niedowład
Koszty leczenie i rehabilitacji
PZU
Leczenie – wizyty i konsultacje lekarskie, leczenie ambulatoryjne, hospitalizację, zabiegi ambulatoryjne, operacje, w tym operacje plastyczne, badania zlecone przez lekarza, przyjmowanie leków oraz stosowanie środków opatrunkowych, transport z miejsca wypadku ubezpieczeniowego do szpitala lub ambulatorium, rehabilitację

Koszty leczenia, w tym rehabilitacji, podlegają zwrotowi, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) poniesione zostały w związku z leczeniem następstw:
a) nieszczęśliwego wypadku, obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła,
b) zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, nieszczęśliwego wypadku powstałego na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka, nieszczęśliwego wypadku powstałego na skutek aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, które wystąpiły na terytorium państwa znajdującego się w rejonie świata zagrożonym aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, stanem wojennym lub stanem wyjątkowym, choroby układu mięśniowo-szkieletowego, o ile umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa tego wypadku ubezpieczeniowego;
2) były uzasadnione z medycznego punktu widzenia;
3) konieczność poniesienia kosztów leczenia powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia zdarzeń, o których mowa w pkt 1;
4) w przypadku rehabilitacji – jeżeli konieczność jej przeprowadzenia zaistniała nie później niż w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia zajścia zdarzeń, o których mowa w pkt 1.
2. Zwrot powyższych kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia na jeden wypadek ubezpieczeniowy.
3. W ramach limitu, o którym mowa w ust. 2, pokrywane są także koszty:
1) zakwaterowania ubezpieczonego w okresie rehabilitacji w miejscowości, w której przeprowadzana jest rehabilitacja, jeżeli ta placówka rehabilitacyjna zlokalizowana jest co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego – do wysokości 150 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób;
2) zakwaterowania osoby bliskiej ubezpieczonego, w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego po wypadku ubezpieczeniowym w szpitalu zlokalizowanym co najmniej 100 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego – do wysokości 150 zł za dobę i maksymalnie za 10 dób.
4. W przypadku umowy ubezpieczenia PZU Sport w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2, pokrywane są także koszty badań funkcjonalnych, motorycznych i wydolnościowych po przebytym wypadku ubezpieczeniowym, za który była przyjęta odpowiedzialność PZU SA, o ile została w tym zakresie rozszerzona ochrona ubezpieczeniowa.
5. Zwrot kosztów leczenia poniesionych poza granicami RP następuje na terytorium RP w złotych polskich według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalania odszkodowania.

GENERALI
Koszty leczenia – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty, poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku, w związku z leczeniem prowadzonym na zlecenie i pod kontrolą lekarza, mającym na celu uzyskanie przez Ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów;

Za koszty leczenia uważa się:
– wizyty u lekarzy specjalistów
– pobyt w szpitalu (z wyłączeniem świadczeń ponadstandardowych)
– badania lekarskie
– zabiegi (z wyłączeniem zabiegów rehabilitacyjnych)
– operację (z wyłączeniem operacji plastycznych)
– nabycie niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza
– transport Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala, ambulatorium lub lekarza
o ile koszty te zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego

Koszty rehabilitacji – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku, w związku z rehabilitacją stanowiącą integralną część leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, prowadzoną na zlecenie i pod kontrolą lekarza, mającą na celu uzyskanie przez Ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów;

Niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty rehabilitacji w postaci kosztów konsultacji lekarzy rehabilitantów lub zabiegów rehabilitacyjnych poniesionych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku i o ile nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego.
Utrata dochodu
PZU
Czasową niezdolność do wyczynowego uprawiania sportu – powstałą w następstwie wypadku ubezpieczeniowego czasową niezdolność ubezpieczonego do wyczynowego uprawiania sportu, udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu, wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Świadczenie przysługuje z tytułu czasowej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu powstałej w następstwie:
1) nieszczęśliwego wypadku, obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła;
2) zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, nieszczęśliwego wypadku powstałego na skutek aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, które wystąpiły na terytorium państwa znajdującego się w rejonie świata zagrożonym aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, stanem wojennym lub stanem wyjątkowym, choroby układu mięśniowo-szkieletowego, o ile umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa tego wypadku ubezpieczeniowego.

GENERALI
Czasowa niezdolność do pracy – powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, czasowa niezdolność Ubezpieczonego do świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, wykonywania wolnego zawodu lub do prowadzenia działalności gospodarczej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku w postaci czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej, która rozpoczęła swój bieg w okresie udzielania mu ochrony ubezpieczeniowej;
- z tytułu czasowej niezdolności do pracy zarobkowej przysługuje świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności do pracy zarobkowej, obowiązującej w dacie nieszczęśliwego wypadku, począwszy od:
– 1-go dnia niezdolności do pracy w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu,
– 15-go dnia niezdolności do pracy – w pozostałych przypadkach, przez maksymalny okres 90 dni od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku